شرکت پدیده تبار-مبدع رویکرد نوین سمی آرت در ایران

پژوهش شرکت پدیده تبار

واحد پژوهش شرکت آموزشی پدیده تبار، با هدف برآورد مسائل و مشکلات سازمان ها در جهت حل آنها مصمم و مشتاق است.
لوگوی سمیتئاتر
طبقه بندی پژوهش
طرح های پژوهشی
نیاز سنجی آموزشی
آسیب شناسی آموزشی
تحلیل آماری و محتوایی
ارزیابی و اثر بخشی
امکان سنجی استانداردها
استقرار استانداردها
دستورالعمل
فرم ها