شرکت پدیده تبار، مبدع رویکرد نوین آموزشی، سمی آرت در ایران

سمیتئاتر
گواهینامه آموزشی IWA2:2007