کد خبر: ۴۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۱
افزایش رقابت، افزایش توقعات مکرر مشتریان و تغییرات سریع فناوری، باعث افزایش سریع تعهدات تولیدکنندگان امروزی شده است.

تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن  FMEAسمیتئاتر