کد خبر: ۴۰۲۱
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

امکان سنجی به صورت عینی و عقلانی کشف نقاط قوت و ضعف موجود در پروژه و برنامه های پیشنهادی و مشخص کردن فرصت ها و تهدیدهای موجود در آن برنامه و در نهایت چشم اندازی برای رسیدن به موفقیت است ، امکان سنجی به معنای تحقق پذیری بودن یک برنامه و یا یک فعالیت در سطوح گوناگون است مشروط بر اینکه شرایط و بستر سازی های اولیه و مقدماتی برای اجرای آن فراهم شده باشد. این سطوح می تواند شامل جنبه های مالی، زمانی، نیروی انسانی، فنی و ... باشد که مورد ارزیابی قرار می گیرد و به اصطلاح امکان سنجی می شود ، این فرایند در جهت کسب اطمینان از قابلیت های سازمانی برای رسیدن به نتایج دلخواه صورت می پذیرد تا بتوان نسبت به انجام یک پروژه یا عدم انجام آن تصمیم گیری شود.

سمیتئاتر