کد خبر: ۳۵۹۷
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۸
دهم آبان نود پنج در اختتامیه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ایران سمیتئاتر کیفیت و خدمات با موفقیت اجرا شد...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، اختتامیه کنفرانس مدیریت کیفیت ایران در دهم آبان ماه نود و پنج در دانشگاه شهید بهشتی اجرا گردید.
سمیتئاتر کیفیت و خدمات در سه اپیزود توسط گروه هنری پدیده تبار اجرا گردید و سپس مهندس فرزین انتصاریان قطعنامه کنفرانس را قرائت نمودند.


اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات اجرای سمیتئاتر کیفیت و خدمات
سمیتئاتر