کد خبر: ۳۵۹۰
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
سمیتئاتر کیفیت جهت اجرا در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت توسط مدیران انجمن مورد بازبینی قرار گرفت و ایشان در خصوص سمیتئاتر اذعان داشتند...
مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، پس از جلسه بازبینی اشاره داشتند:
سوالی که همیشه ذهن مرا مشغول کرده بود این بود که چگونه می توان مطالب علمی و پیچیده را به زبان ساده بیان و در جامعه نهادینه کرد؟
وی آشنایی با مجموعه پدیده تبار را بعنوان یک شانس بزرگ تعبیر کردند و توانمندی این مجوعه در بیان مطالب پیچیده با استفاده از رویکرد نوین آموزشی به نام سمیتئاتر  را یک زبان و فضای جدید و  ارتباط منطقی با مردم و مسئولین قلمداد کردند.


سمیتئاتر