فرم ساز
مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش اجرا و برگزاری سمینار/همایش لطفاً فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

  واحد آموزش شرکت پدیده تبار


فرم سفارش اجرا و برگزاری سمینار/همایش (مشخصات اعلامی از سوی کارفرما)
نام سازمان:
واحد سازماني درخواست كننده سمینار/همایش:
عنوان سمینار / همایش:
گروه هدف انتخاب شده با توجه به نياز سنجي هاي انجام شده
تخصصی عمومی
تعدادكل ساعات سمینار/همایش:
تعداد ساعات عملي:
تعداد ساعات نظري:
زمان برگزاری سنیتار/همایش
ساعات صبح ساعات بعد از ظهر
پست سازمانی شركت كنندگان
مدیران کارشناسان کارمندان
تعداد تقريبي شركت كنندگان :
مكان يا محل برگزاري سمینار/همایش:
شيوه برگزاري آموزش
سمینار همایش
وسايل كمك آموزشي
Power Point Trans Parency White Board Film سایر
انتخاب چند گزینه وسایل کمک آموزشی:
در صورت نیاز به انتخاب بیش از یک مورد، در این قسمت موارد را درج نمایید
گواهی نامه
داخلی بین المللی هر دو نیازی نیست
توضیحات:
ارسال فایل:
در صورت نیاز به ارسال اطلاعات سازمانی
کد امنیتی:
Chaptcha