درباره ما

" افق دور نمای دست یافتنی "

شـرکت پدیده تبار با هـدف ارائـه خدمات مشــاوره، آمــوزش، تحقیــق و پــژوهش به واحـــدهای تولیــدی، صنعتــی و خــدماتی کشــور تاسیس گــردید. در این راستا پس از انجام تحقیقات بازار و نیاز سنجــی آمــوزشی در راستای افــزایش اثـر بخشی کارایی و بهــره وری در صنعت آمــوزش، رویکــرد نوین سمیتئاتــر را در ســال 92 ابداع نمود. این ابـداع از سال 92 تا کنون با 28 سابقه اجــرا در سطــوح ملــی، استانی و بومی سازی شده برای سازمان های بزرگ، امروز در قالب بسته آموزشی- ترویجی  و فـــرهنگــی سمــی‌آرت (سمیتئاتــر، سمیفیلــم، سمــی انیمیشن، سمــیمــوزیک، سمی‌مدیا، سمی‌اَپ، سمی‌اینفوگرافیک و...) بلوغ یافته، پیاده سازی و اجرا می گردد.
موفقیت های شـرکت با دانش و تجربه فنی سرمایه های انسانی شــرکت و با همکاری  اساتید و همراهان علمی، هنری بدست آمده است.