کد خبر: ۷۷۳
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۰
شرکت پدیده تبار

· محتوا

  • مبانی رفتارشناسی و ریشه‌های رفتار / مولفه‌های فردی و سرمایه روانی و رفتار افراد
  • موقعیت‌ و مدل‌های ذهنی و رفتار افراد / ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی رفتار
  • نهاد اجتماعی، اتوریته و رفتار افراد در سازمان / انتظارات مدیران و رفتار کارکنان
  • چهار کانال رفتاری مدیران و آسیب‌شناسی رفتارها در سازمان / خودنگری و خوداصلاحی و نردبان استنباط گفتگو به مثابه رفتار و نقد گفتگوها- ستون چپ و ستون راست
آسیب‌ شناسی رفتاری در سازمان

· مقدمه

عملکرد یک سازمان بی‌تردید ریشه در اعمال و رفتارهای کارکنان آن دارد. چنانچه این رفتارها اثربخش باشد، احتمال موفقیت سازمان ارتقا می‌یابد و بدیهی است که رفتارهای مضر و مخرب، قابلیت‌های سازمان را کاهش می‌دهد و گاه منجر به تباهی آن می‌گردد. از این جهت، شناخت ریشه‌های رفتار و نقد آن می‌تواند از جمله کارآمدترین رویکردها جهت تحول سازمان و ارتقای اثربخشی آن باشد. چنین مهمی به دست نمی‌آید مگر این که مبنایی نظری در ذهن خود ایجاد نماییم و همچنین سازوکارها و ابزارهایی برای نقد رفتار خود و دیگران در اختیار داشته باشیم.

دانلود فایل (آسیب‌‌شناسی رفتاری در سازمان)


منبع: واحد آموزش پدیده تبار

سمیتئاتر