کد خبر: ۴۷۲۵
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

طراحی و برنامه ریزی آموزشی در چرخه آموزش

دومین مرحله از مراحل و چرخه آموزش طراحی و برنامه ریزی آموزشی است که منجر به دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد.
دومین مرحله در فرایند آموزش پس از نیازسنجی طراحی و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. در چرخه آموزش‌های سازمانی پس از تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و سازمان بایستی بتوان موافقت سیاست‌گذاران را جهت برآورده کردن آن ها به دست آورد. طراحی و ارائه موفقیت‌آمیز یک طرح آموزشی مجرای حرکت به سمت برآورده کردن این نیازها می‌باشد. امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان‌هاي آموزشي، بلكه در در تمام سازمان‌هايي كه به طورمستمر در صدد ارتقاي كيفي و كمي علمي و حرفه‌اي خود هستند، در سطح وسيعي به كار گرفته مي‌شود.


 پنج فاکتور کلیدی در طراحی برنامه های آموزشی سازمانی

نگاه کنید به مقاله پنج فاکتور کلیدی در طراحی برنامه های آموزشی سازمانی

از برنامه ریزی آموزشی تعاریف زیادی شده است از جمله فیلیپ کومبز از اندیشمندان پیشرو در قلمرو برنامه‌ریزی آموزشی این فرایند را چنین تعریف کرده است: کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش به منظور افزایش کارایی و تاثیر آن در رفع نیازهای کارکنان و دانشجویان. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی آموزشی شامل کاربرد منظم روش‌های تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی ذکر شده و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است.

نگاه کنید به مقاله ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش بر مبنای مدل هالتون


 انتقال آموزش به محیط کار


برنامه‌هاي آموزش ضمن خدمت وقتي موثر است كه بر اساس نيازهاي واقعي كاركنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شركت نمايند. نوع نيازها و انتظارات شركت‌كنندگان عامل مهمي در تعيين اهداف آموزشي، محتواي درسي دوره ها، روش‌هاي آموزشي، نحوه اجراي برنامه و همچنين نحوه ارزشيابي آموزشي است. طراحی آموزشی در حکم قلمروی عملی که به چگونگی ارائه موقعیت‌های آموزشی در جهت تحقق یادگیری می‌پردازد، سازمان‌ها نقش به سزایی دارد؛ به گونه‌ای که برخی بر این باورند «طراحی آموزشی، قلب فرایند آموزش است».

اگر قرار است در تعلیم و تربیت تحولی ایجاد شود، می‌بایست طراحی آموزشی را به رشته علمی شناخت و به آن بها داد و طراحان آموزشی تربیت کرد. یعنی اجازه داد یک باغبان باتجربه به پرورش گل های ما بپردازد. لذا مطالب آموزشی ما باید به وسیله طراحان با تجربه و کارامد طراحی شوند.