کد خبر: ۴۷۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

نیازهای آموزشی سازمانی و فردی چیستند؟

نیازها انواع و اقسامی دارند که یکی از مهترین آنها نیازهای سازمانی و فردی می باشد که باید به دقت بررسی و مورد توجه باشند.

همه ما در مورد نیازها شنیده‌ایم و می دانیم که نیازهای منابع مختلفی دارند که از طریق آن می توان سازمان و کارکنان را توانمند ساخت که حال می خواهیم دو مورد از آن ها را برای شما شرح دهیم :

یک: نیازهای آموزشی سازمانی

چنانچه بین نتایج حاصل و اهداف تعیین شده سازمان شکافی پدید آید یا وجود داشته باشد که ناشی از کمبود دانش و مهارت‌ها یا کاستی در نگرش‌ها باشد یا اینکه بتوان از طریق آموزش آن شکاف را رفع کرد، این شکاف نیاز آموزشی سازمانی محسوب می شود. نیازهای آموزشی سازمانی از پیچیدگی کلیت و ابهام بیشتری نسبت به نیازهای فردی برخوردار است و بررسی و شناسایی آن چون مستلزم درگیری با متغییرهای بیشتر و پیچیده‌تری است از دشواری و عدم قطعیت بیشتری برخوردار است، شاید به همین دلیل کمتر به مفهوم پردازی و الگوسازی برای شناخت آن پرداخته شده است.


 10 دلیل که چرا آموزش کارمندان اهمیت دارد


نگاه کنید به مقاله دلیل اهمیت آموزش در سازمان‌ها

استوت (1993) تحلیل نیازهای آموزشی سازمان را مستلزم انجام چهار گام اساسی زیر دانسته است:

·         تحلیل نحوه و میزان تحقق آرمان‌های سازمانی

·         تحلیل سطح دانش و مهارت‌ها ، نگرش‌ها و توانایی‌های موجود در سازمان

·         تحلیل عملکرد واقعی کارکنان

·         تحلیل عملکرد سازمانی

دوم:نیازهای آموزشی فردی

در این طبقه فرد مرجع تحلیل است فلذا دانش مهارت و توانایی‌ها و نگرش‌های او با الزمات شغلی و وظایفش مقایسه می‌شود، شکاف بین قابلیت‌های فرد و الزمات انجام شغل و وظایفی که بر عهده دارد نیاز آموزشی قلمداد می‌شود.(خراسانی،1386)
نگاه کنید به مقاله سرپرست فردی با مهارت‌های متفاوت

وظایف فردی در یک زمینه ی سازمانی انجام می‌شود از این رو لازم است وظایف او در یک موقعیت سازمانی مورد تحقیق قرار گیرد.تعیین و تحلیل نیازهای آموزشی فردی برای اثربخشی بیشتر مستلزم تحلیل مقدماتی موقعیت سازمان به عنوان محیط و موقعیت کلی کار اوست.