کد خبر: ۴۷۲۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

آموزش چه مزایایی برای سازمان دارد؟

آموزش نقش پر رنگی در رسیدن سازمان‌ها به اهداف خود دارند و در این راستا مزایای زیادی را برای نیز به دنبال خواهد داشت.

در راستای دستیابی سازمان‌ها به اهداف و استراتژی‌ها، منابع انسانی نقش اساسی در بهسازی سازمان بر عهده دارد، و آموزش کارکنان مهمترین روش بهسازی منابع انسانی می‌باشد، آموزش کارکنان در واقع نوعی سرمایه‌گذاری سازمان بر روی منابع انسانی می‌باشد یک ارتباط متقابل بین کارکنان را بوجود می‌آورد؛ به طوری که آموزش در کارکنان منجر به یادگیری مهارت‌های لازم و مرتبط با شغلی فعلی، ایجاد نگرش‌های تازه در کارکنان، افزایش رضایت کارکنان از محیط می‌گردد و در نتیجه تمامی این‌ها به سود سازمان خواهد بود و تداوم و بقای سازمان را تضمین می‌کند؛ به طور کلی می‌توان عنوان کرد آموزش کارکنان دارای مزایای زیر است:


آموزش سازمانی


- مزایای آموزش برای افراد؛ هر فردی که دوست دارد احساس کند در شغلی که انجام می‌دهد شایسته است، آموزش باعث، ایجاد مهارت و افزایش دانش می شود، همچنین داشتن دانش و مهارت‌های خاص و مفید باعث می‌شود تا مسئولان سازمان، ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه امنیت شغلی بیشتر می‌شود و عاملی برای ارتقای کارکنان در پست‌های مهم تر می‌گردد.


آموزش سازمانی


- مزایای آموزش برای سازمان بزرگترین ارزش آموزش کمک به سازمان است تا در رسیدن به اهداف خود موفق گردد. این امر خود، موجب کاهش سوانح کار، هزینه‌ها، اشتباهات، بهبود روحیه کارکنان، بهبود ارتباطات سازمانی، تهیه دستور العمل های شغلی، تفویض اختیار و غیره می‌شود.


آموزش سازمانی


- مزایای آموزش برای مدیریت منابع انسانی، روابط انسانی، روابط بین گروهی و سیاست های سازمانی؛ ارتباط بین گروه‌ها و افراد را بهبود می‌بخشد، توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و آنهایی را که از طریق انتقال به مشاغل جدید گماشته می‌شوند ساده می‌کند، اطلاعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصت‌های استخدامی برابر فراهم می‌کند. اطلاعاتی در زمینه سایر قوانین دولتی و سیاست‌های اداری فراهم می‌کند، مهارت‌های بین افراد را بهبود می‌بخشد، همبستگی گروهی به وجود می‌آورد، جو سازمانی را برای یادگیری، رشد و هماهنگی بوجود می‌آورد، سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می‌کند.