کد خبر: ۴۷۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹

نقش خودکارامدی در عملکرد افراد

خودکارآمدی بر عملکرد افراد تاثیر بسزایی دارد و از آن به عنوان باور افراد به از توانایی‌های خود نسبت به حل مشکلات اشاره می‌شود.
هر کسی مفهومی از خودکارآمدی از خود دارند به عبارتی ممکن است فردی خود را از پیش بازنده و ناتوان بداند و شخص دیگری خود را پیروزو موفق در هرگونه شرایط بداند، لذا می‌توان گفت خود کارآمدی تصویری ازخود در موقعیت های مختلف می‌باشد، از جهتی می‌توان گفت که خود کارآمدی نقش در عملکرد افراد ، انگیزه و هیجان افراد دانست. در این زمینه نظریه شناختی اجتماعی بندورا وجود دارد که نشان از اهمیت این موضوع دارد.

نگاه کنید به مقاله ایجاد باور خودکارآمدی در کارکنان


خودکارآمدی کارکنان


باید در تعریف خودکارآمدی باید گفت که باور افراد به توانایی‌های خود برای انجام وظایف به گونه ای که به نتیجه مدنظر دست پیدا کنند و این خود کارآمدی نقش بسیار مهمی در یادگیری، عملکردهای اجتماعی، مهارت‌های حرکتی، انتخاب راهبردها و رفتارها دارد، لذا برای اینکه بتوانیم به حد بالایی از خود کارآمدی برسیم، حال برای این که خودکارآمدی چگونه است چهار منبع اصلی معرفی شده است :

1-     تجربه مهارتی: انتظار کارآمدی در تجربیات که شخص در آن مهارت دارد.

2-     تجربه جانشینی: دیدن یا مشاهده کارهای موفقیت آمیز افراد دیگر می‌توان به تدریج این درک را به وجود بیاورد که آنان نیز می توانند به این عملکرد دست یابند

3-     ترغیب کلامی: اغلب برای متقاعد کردن افراد به کار می‌رود و افراد را برای دست یابی به اهداف خود برانگیخته می‌کند.

4-     برانگیختگی هیجانی: موقعیت های مشکل، حالت های برانگیختی را در افراد ایجاد می‌کند که می‌تواند از توانایی‌های خود بهترین نتیجه را بگیرند.


نقش امور رفاهی در انگیزش کارکنان


نگاه کنید به مقاله نقش امور رفاهی در انگیزش کارکنان

باید گفت که خودکارآمدی نقش مهمی در بهبود وضعیت جسمانی و کاهش استرس‌ها و اضطراب‌هاست و می‌تواند موجب این بشود که افراد بتوانند در شغل‌های خود عملکرد بهتری داشته باشند و در انجام وظایف خود پشتکار بیشتری به خرج دهند تا به اهداف مدنظر خود دست یابند.