کد خبر: ۴۵۲۴
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰

آموزش و بهره وری نیروی انسانی

آموزش و بهروری نیروی انسانی، می توان به عنوان یک اصول برای هرسازمان در نظر گرفت.این مقاله به شما کمک می کند تا اهیمت این موضوع را متوجه شوید.

از آنجا که آموزش یا یادگیری ، ساز و کار علمی و دقیقی است که اطلاعات موجود در محیط ، سازمان ها و انسان را درونی می کند، بالطبع بکار گرفتن این اطلاعات ، فرد را برای همسازی با شرایط جدید هم توانمند می کند. امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب آن شده که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست


به روز نگه داشتن اطلاعات و مهارت های کارکنان

زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است. تدوین دوره های آموزش مناسب برای بحداکثر­رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است.آموزش­ کارکنان مانند نگهداری اموال وتجهیزات­است.یعنی همان اندازه­که برای نگهداری تجهیزات سازمان برنامه ریزی و سرمایه گذاری داریم، می بایست برای آموزش و بهروری نیروی انسانی نیز برنامه متناسبی اتخاذ کنیم . ابزاروتجهیزات ­­برای ­آن­ که ازکارایی بیشتر برخوردارباشند به تعمیر وتنظیم نیازدارند. برای به حداکثررساندن اثربخشی وکارایی افرادسازمان، ضمن آشناساختن بامحیط وتوجیه آنهابراساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب راباید برای آنها طراحی و برگزار کرد . آموزش و بهروری نیروی انسانی باید جزء اصول اولیه یک سازمان در نظر گرفت شودبدین صورت می توانید سازمان خود را توسعه دهید.

افزایش بهره وری کارکنان، اثربخشی سازمان

بهره وری با دانش، مهارت و نگرش نیروی کار ارتباط نزدیک دارد. به عبارتی میتوان گفت: مهارت، تاثیر اصلی بر دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی را دارد .آموزش نیروی کار میتواند آن را اصلاح کرده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری اجازه رشد سریع دهد.

بهبود بهره وری یک تفکر و جهان بینی است که مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد تطبیق و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی و علمی و فنی جهان است.


آموزش و بهره وری نیروی انسانی


آموزش کارکنان ، پیش به سوی تغییر مثبت

تغییر و پرورش نظرات، مهارتها و الگوهای رفتاری مطلوب از طریق برنامه های آموزش عمومی از مهم ترین روشهای تغییر است که در آموزش به منابع انسانی نام برده می شوند. برخی از دانشمندان مدیریت این آموزشها را مهمترین فعالیت سازمانی در آینده میدانند.

بهره وری نیز، تلاشی برای زندگی بهتر افراد جامعه و فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتِژی بهبود مهمترین هدف سازمان را تشکیل میدهد که میتواند همچون زنجیری فعالیتهای کلیه آحاد جامعه را در بر گیرد. فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب میشود نیروی انسانی بهتر فکر کند ، خلاقیت به خرج دهد، نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا کند .

تفکری که هدف گیری آن به جای حال و گذشته، خلق آینده است.

در انتها به این می توان اشاره کرد که هر سازمان برای توسعه و پیشرفت خود باید یک برنامه ریزی برای آموزش و بهروری نیروی انسانی خود داشته باشد.