کد خبر: ۴۴۶۱
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

معنا و مفهوم رهبری خدمتگزار

محیط امروز سازمان‌ها، مدیران را با چالش‌های جدیدی رو به رو ساخته و هر روز نیز این اتفاق پویاتر از قبل می‌گردد، لذا یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث و موضوع رهبری است، کارکنان همیشه به دنبال رهبری هستند که بر اساس انگیزش برونی، بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و اهداف سازمان پدید آورد. حال یکی از مواردی که مفاهیم و مدل‌های جدید در مفاهیم رفتار سازمانی مطرح می‌گردد بحث رهبری خدمتگزار است.

نگاه کنید به مطلب مدیران با سبک‌های مختلف


معنا و مفهوم رهبری خدمتگزار


این سبک از آنجا اهمیت دارد که منجر به توسعه و ایجاد چارچوب تئوریک مقدماتی است و پایه‌ای را جهت طبقه بندی و ارزیابی به وجود می‌آورد. از جهتی رهبری خدمتگزار برابر انسان‌ها را ارج نهاده و در سازمان به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان می‌گردد، بنابر این شاید تعریف رهبری خدمتگزار این گونه باشد که عبارت است از درک و عمل رهبر به گونه ای منابع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش مرجح می‌داند. وبه عبارتی بر او بر افراد پیرو خود تاکید و تمرکز دارد.

نگاه کنید به مطلب آزادی عمل در مقابل سلسله مراتب در سازمان

از جمله کاربردهای رهبری خدمتگزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- فلسفه و مدل سازمانی رهبری خدمتگزار: به این معنی که کسانی که از آن استفاده می‌کنند همچنین سازمان‌های غیر انتفاعی از قبیل بیمارستان‌ها، کلیساها و دانشگاه‌ها آن را مورد استفاده قرار می‌دهندکاربرد آن هم به این صورت است که افراد، رهبران خدمتگزار را به عنوان یک راهنمای فلسفی قبول دارند.

2- تقش بنیادی برای آموزش اعتمادسازی: امانت دارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می‌کنند می‌توانند سازمان هایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند، لازم به ذکر است که در دهه گذشته که امانت داری به عنوان یک وظیفه رهبران خدمتگزار مطرح می‌شود.

3- برنامه‌های آموزشی و یادگیری متنوع: این آموزش ها در رشته‌ی مدیریت و رهبری در دانشگاه‌ها و کالج‌ها انجام می‌شود، این کار موجب می‌شودکه بسیاری از دانشجویان و دانش آموخته‌ها رهبری خدمتگزار را با رشته های مرتبط خود آمیخته کنند.


معنا و مفهوم رهبری خدمتگزار


در پایان باید گفت که این کاربردهای بیان شده توسط صاحب‌نظران مطرح شده است و برای توسعه استعدادهای بشری کاربرد دارد، باید گفت که رهبری خدمتگزار با تشویق افراد و سازمان‌ها به خدمتگزاری سبب می‌شود تا افراد به رشد و سطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیدا کنند و از این طریق جامعه و سازمان‌ها را بهبود بخشند.

نگاه کنید به آنونس سمیتئاتر توسعه رهبری