کد خبر: ۴۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴

عملکرد و عدالت سازمانی

توجه به منابع انسانی در کنار استفاده از روش های نو، بازسازی ساختارهای گذشته و استفاده بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل از زمره فاکتورهای توفیق اهداف سازمان است و موفقیت آن مرهون استقرار کارا و مبتنی بر اهداف و وجود نیروی انسانی مطلوب و متناسب می باشد. بدون تردید هر سازمانی در ایفای وظایف و تحقق اهداف خود موفق است که علاوه بر استقرار سیستم مدیریتی کارا و هدفمند بهترین افراد را در اختیار داشته باشند. از طرفی نگرش های افراد برای مدیریت سازمان اهمیت زیادی دارد زیرا این نگرش ها هستند که رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند.

نگاه کنید به مطلب از هوش هیجانی تا تعهد مستمر سازمانی


عملکرد و عدالت سازمانی


به هر حال مطالعات مختلف نشان می دهد که متغییرهای زیادی با عملکرد مرتبط است که اهم آن ها عبارت اند از:

1-     عوامل اجتماعی سازمانی: به عنوان منبع عملکرد شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات، ضوابط اجتماعی سازمانی

2-     عوامل محیطی شامل سبک مدیریتف گروه کاری و شرایط کاری

3-     عوامل فعالیت شامل میزان مسئولیت و تنوع فعالیت

4-     عوامل فردی افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیز مربوط به شغل شکایت دارند

به هر حال یکی از وظایف مدیران در سازمان ها شناسایی استعدادها بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای عملکرد را فراهم می کند، امروزه نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در سازمان و بدون آگاهی از عوامل مثر بر افزایش آن به سوی توسعه پایدار گام برداشت، لذا بر طرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد به عنوان نقش کلیدی در توسعه سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نگاه کنید به مطلب اهمال کاری در کار به چه معناست؟

در مطالعه‌اي نتايج بررسي نشان مي‌دهد كه عدالت تعاملي و عدالت توزيعي با ابعاد مزايا، پاداش‌ها، حقوق و دستمزد و هم چنين عدالت رويه‌اي با ابعاد شرايط كار و همكاران رابطه دارد؛ نتايج مشابهي نيز در خصوص رابطه عدالت سازماني با خشنودي شغلي به دست آمده است. به طور كلي پژوهش ها نشانگر آن است كه در سازمان‌هايي كه كاركنان بر اين باورند كه فراگردهاي تصميم‌گيري، ناعادلانه است، به تدريج تعهد سازماني كاهش، كم‌كاري، جابجايي و ترك كار افزايش، و نهايتا عملكرد سازماني نيز كاهش يافته است.

نگاه کنید به مطلب مدیریت عملکرد به عنوان استراتژی