کد خبر: ۴۴۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲

استراتژي تغيير نيروي انساني

نيروي انساني به‌عنوان استراتژيك‌ترين منبع سازمان، تنها منبعي است كه به سمت اهداف حركت مي‌كند و ساير منابع را هم به سمت اهداف سازماني سوق مي‌دهد و حساس‌ترين منبع سازمان است چون تنها منبعي است كه در برابر كنش از خودش واكنش نشان مي‌دهد.


تغییر نیروی انسانی


بطوركلي تغييردرنيروي انساني با در نظر گرفتن دو بُعد تقسیم می‌گردد:

الف) زمان مورد نيازبراي اعمال تغيير

ب) پيچيدگي و پويايي تغيير

نگاه کنید به مطلب چابک‌سازی راهی برای مهار تغییرات

سطح اول: تغيير دانش

دراين سطح ازافراد مي‌خواهيم كه كتب و جزواتي را مطالعه كرده و دوره‌هاي تخصصي را بگذرانند.

سطح دوم: تغيير نگرش

بدين منظوراز افراد مي‌خواهيم با مشاركت درتيم‌ها وگروه‌ها به اصلاح نگرش‌هاي خود پرداخته وبه نوعي بر ميزان بينش و بصيرت سازماني شان اضافه كنند. اين سطح زمان طولاني‌تري را نياز دارد چون فرد بايد ياد بگيرد دانش فراگرفته درسطح اول را چگونه در عرصه سازماني به مورد اجرا بگذارد بنابراین دانش سازماني تبديل مي‌شود به بينش سازماني.

نگاه کنید به مطلب گامی به سوی تعالی با سازمان یادگیرنده

سطح سوم: تغيير رفتار فردي

دراين سطح رفتارافراد ازجنبه‌های؛تفاوت‌هاي فردي، شخصيت، ادراك، انگيزه، انتظارات ومواردي ازاين قبيل تحليل شده سپس با استفاده از تئوري‌هاي كاربردي روان‌شناسي و ساير علوم رفتاري تغيير مورد نظر دررفتار فردي صورت مي‌پذيرد.به طور مثال فرد در سطح اول كتابي در خصوص كيفيت مي‌خواند، درسطح دوم سعي مي‌كند نحوة بكاربردن فنون كتاب را درعرصه عمل آزمون بكند و درسطح سوم هرمحصولي كه از زيردست اومي‌گذرد، سعي مي‌كند با درنظر گرفتن شاخص‌هاي كيفي باشد. يعني درواقع كيفيت را بعد ازفراگيری وتوانمند‌سازي درخودش نهادينه مي‌کند و به عنوان يك رفتارآن را نشان مي‌دهد. اما ازآنجايي كه سازمان از تيم‌ها و واحدها تشكيل شده نياز هست كه سطح چهارمي هم تغيير پيدا كند.

نگاه کنید به مطلب ایجاد تغییرات مثبت با مدیریت تعارض


تغییر نیروی انسانی


سطح چهارم: تغيير رفتار گروهي

هرگاه نيازبه تغيير رفتار افراد در داخل گروه‌ها و اجتماعات مورد نظر باشد با استفاده از فنون روانشناسي اجتماعي و جامعه‌ شناسي و ساير علوم اجتماعي ازطريق افزودن بر همنوايي و انسجام گروهي از يكسو وكاستن از تنش، تعارضات و اختلافات تيمي و گروهي ازسوي ديگر رفتار افراد را متأثر ازرفتار گروه يا سازماني كه عضويت آن را دارد، تغيير مي‌دهيم. فرد بعد ازاينكه كتاب كيفيت راخواند و فنونش را درعمل آزمود و كار با كيفيت را درخودش نهادينه كرد اين را به گروه انتقال مي دهد و تيم با كيفيت و آشنا به كنترل كيفي مي‌شود.

نگاه کنید به مطلب هدف‌های سازمان از آموزش پرسنل چیست؟