کد خبر: ۴۳۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

نقش ارتباطات در تعارضات سازمانی چیست؟

امروزه مدیران همه سازمان‌ها از این امر آگاه هستند که وجود تعارض در سازمان‌ها امری اجتناب ناپذیر از حیات آن است و یک عامل بسیار مهم موجب به وجود آمدن آن یا حتی تشدید آن می‌شود و آن عامل ارتباطات به خصوص ارتباطات نارسا و ناقص است. بنابراین تعارض سازمانی مبتنی بر ادراکات مختلفی در مسائل و برداشت‌ها و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است .

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به دوره ارتباطات مراجعه نمایید.

وقتی که این اتفاق می‌افتد و تعارض شکل می‌گیرد احساسات و ادراکات افراد به دیگران منتقل شده و زمینه‌ساز تعارضات بعدی خواهد بود بنابراین نقش ارتباطات در هر جنبه‌ای از تعارض چه در آشکار شدن یا فرونشاندن آن و چه در ابراز آزادانه مخالفت و ارزیابی مسائل موثر است.

 تعارضات سازمانی

اما آنچه که بسیار حائز اهمیت است توسعه دادن مهارت‌های ارتباطی و توجه به موانع ارتباط برای حل تعارضات می‌باشد و می‌توان گفت که ریشه بسیاری از مشکلات فردی، سازمانی و اجتماعی را می‌تواند در نبود و ناقص بودن ارتباطات و سیستم‌های ارتباطی جستجو گردد، در واقع ارتباطات موثر زمانی که درک مشابه‌ای میان ارسال کننده پیام با دریافت کننده آن برقرار شود .

بنابراین ارتباطات و نقش آن در تعارض به صورتی بالقوه هم قادر است در سازمان تحرک و پویایی ایجاد کرده و به توسعه آن کمک کند و هم اینکه قادر است مانع و سدی برای رسیدن سازمان به اهداف و ایجاد نابسامانی و اختلال در فعالیت های آن شود، در نتیجه پرداختن به شناخت عوامل مثبت و منفی بر تعارض و بهبود آن در سازمان امری ضروری خواهد بود.

بسیاری بر این اعتقاد هستند که مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مدیران بر این امور واقف بودن چه بسا با اثربخشی بهتر و بیتشر کارهای مربوط به خود را انجام می‌دادند، ارتباطات و نقش آن در تعارض به صورتی بالقوه هم توانایی ایجاد مجرک و پویایی در سازمان خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به دوره مدیریت تعارض در سازمان مراجعه کنید.