کد خبر: ۶۳
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۵
تصاویری از برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران که توسط شرکت پدیده تبار برگزار گردید.
سمیتئاتر بایدها و نباید ها در مذاکرات موثر

محل برگزاری: کتابخانه ملی تهران
مورخ: 06-09-1393


تصاویری از حاشیه برگزاری سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر

در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
بهروز فروتن
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
بهروز فروتن
زینب حبیبی تبار
بهروز فروتن
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایران
در حاشیه برگزاری نخستین سمیتئاتر در ایرانتصاویری از برگزاری سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر

نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار در نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار در نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
حسین محب اهری
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار حسین محب اهری فرحناز منافی ظاهر
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران
نخستین سمیتئاتر ایران


تصاویری از حضور و سخنرانی پروفسور مسعود حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر

پروفسور حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها مذاکرا ت موثر
پروفسور حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها مذاکرا ت موثر
پروفسور حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها مذاکرا ت موثر
زینب حبیبی تبار پروفسور مسعود حیدری
پروفسور حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها مذاکرا ت موثر
پروفسور حیدری در سمیتئاتر بایدها و نبایدها مذاکرا ت موثر
زینب حبیبی تبار پروفسور مسعود حیدری بهروز فروتن
زینب حبیبی تبار پروفسور مسعود حیدری
پروفسور مسعود حیدری
تجلیل از پروفسور حیدری در سمیتئاتر مذاکرات
زینب حبیبی تبار پروفسور مسعود حیدری بهروز فروتن
پروفسور حیدری در سمیتئاتر مذاکرات
پروفسور حیدری در سمیتئاتر مذاکرات


تصاویری از حضور هنرمندان در نخستین سمیتئاتر ایران

بهروز فروتن جمشید مشایخی
زینب حبیبی تبار جمشید مشایخی حسین محب اهری فرحناز منافی ظاهر
نخستین سمیتئاتر در ایران
نخستین سمیتئاتر در ایران
زهرا حبیبی تبار
نخستین سمیتئاتر در ایران
گروه موسیقی در نخستین سمیتئاتر ایران
گروه موسیقی در نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار بهروز فروتن حسین محب اهری فرحناز منافی ظاهر
زینب حبیبی تبار بهروز فروتن حسین محب اهری
زینب حبیبی تبار در نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار در نخستین سمیتئاتر ایران
زینب حبیبی تبار در نخستین سمیتئاتر پدیده تبار


منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار
سمیتئاتر