کد خبر: ۴۶۰۷
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۷
در این جلسه نمایشنامه ها بررسی نهایی گردید و شناسنامه کار و نحوه اجرای بخش هنری پایش نهایی شد.
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار؛ روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه 96 جلسه نهایی اتاق فکر هنری سمیتئاتر تاکسیرانی اروند برگزار شد. در این جلسه نمایشنامه ها مجددا بررسی نهایی گردید و شناسنامه کار و نحوه اجرای بخش هنری پایش نهایی شد.

سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی سمیتئاتر
تاکسیرانی
پدیده تبار
اروند
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی

سمیتئاتر