کد خبر: ۴۶۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸
معرفی بسته آموزشی، ترویجی و فرهنگی سمی آرت که در قالب مدیا توسط واحد مدیای شرکت پدیده تبار تهیه گردید...
نمونه هایی از بسته آموزشی سمی آرت شامل؛ سمیتئاتر، سمی انیمیشن، سمیفیلم، سمی مدیا، سمیموزیک، سمی اپ، سمینما و ... می باشد را در قالب مدیا توسط واحد مدیای شرکت پدیده تبار تهیه گردید...


سمیتئاتر