کد خبر: ۴۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷
خانم زهرا جهانشاهی از مجله جوانان امروز گفتگویی با دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین برتر استانی سال در آموزش و ترویج فرهنگ داشتند ...
زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده ها و رشد و توسعه کشورهای خود محسوب می شوند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند. کارآفرین این شماره زن موفق و پویا زینب حبیبی تبار می باشد. گفتگوی کوتاه با وی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد:

گفتگو "مجله جوانان امروز" با دکتر زینب حبیبی تبار


سمیتئاتر