کد خبر: ۴۴۴۶
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴

در دنیاي امروز اصطلاح " دولت چابک" دیگر یک تناقض نیست. نیروهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و تکنولوژیک بر دولت‌ها و تصمیمات آنها با سرعت فزاینده‌اي تأثیر می‌گذارند. شهروندان و کسب وکارها خواستار خدمات سریع‌تر و شخصی‌تر بیشتري هستند، و سیاست ها باید سریع تر از پیش، توسعه یافته و اجرا شود. اما در عین حال، امروزه جهانی شدن، دولت‌ها را با چالش‌هاي بسیاري مواجه ساخته است. از گسترش اتحادیه اروپا تا موافقت نامه‌هاي تجاري دو طرفه، مطالبات از دولت‌ها را افزایش داده است. افزایش مسائل امنیتی نیازمند هزینه‌ها و مقررات دولتی بیشتر است، همان چیزي که مسئولیت پذیري و کارایی دولت را ایجاد می‌کند.


ضرورت چابک سازی در دولت‌ها


نگاه کنید به مطلب چابک‌سازی راهی برای مهار تغییرات

جمعیت سالخورده مخارج دولت را در بخش تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی افزایش می‌دهند، در حالی که درآمد پایه و منابع استعداد کاهش پیدا می‌کند. همچنین تکنولوژي جدید فرصت هایی را براي دولت‌ها فراهم می‌کند تا کارایی و پاسخگویی خود را افزایش دهند، این مسئله همچنین چالش‌هاي جدیدي را مطرح می‌کند، مانند چگونگی جمع‌آوري مالیات در معاملات اینترنتی و یا گرفتن مالیات از سازمان هاي مجازي. لیکن بعضی از سازمان‌هاي دولتی این چالش‌ها را به عنوان فرصتی می‌بینند تا در مسیر انجام کسب و کارشان تغییراتی اساسی به وجود آورند، در نحوه اتخاذ استراتژي‌هایی که سرعت تصمیم‌گیري و عملیاتشان را افزایش می دهد، در انعطاف پذیري منابع و سازمان‌هایشان، در پاسخگویی به مشتریان و در شیوه برخورد نسبت به تغییرات محیط سیاسی و اقتصادي تحولی بنیادین داشته باشند. آن‌ها نشان دادند که دولت چابک یک واقعیت است و نه یک تضاد.


ضرورت چابک سازی در دولت‌ها


نگاه کنید به مطلب منابع انسانی در سازمان های چابک چگونه عمل می کند

برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و سرعت در بخش دولتی، و در یک کلمه عدم وجود پویایی در محیط کاري و عملیاتی آن، عملا بیان چابکی در این بخش بی‌معنا و بی‌ربط است. در حالی که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیز نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته‌هاي آنان و در راستاي بالندگی و تعالی خود در زمینه‌هاي سرعت و کیفیت، و مهم‌تر از همه هزینه، بیش‌تر از بخش خصوصی به چابکی نیاز دارد.

نگاه کنید به مطلب نیازِ پنهان بازاریابی شرکت‌های ایرانی در سال‌های پیش رو

سازمان چابک به طور کلی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌هاي تولیدي و افزایش سهم بازار، ارضاي نیاز مشتریان، آماده سازي براي معرفی محصول جدید، ارزیابی و تخمین فعالیتهاي فاقد ارزش افزوده و افزایش رقابت سازمان شود. از این رو سازمان چابک به عنوان پارادایم سازمان قرن 21 طرفداران بسیاري دارد و به عنوان یک استراتژي موفقیتآمیز در بازارهاي رقابتی با تغییرات سریع نیازهاي مشتریان مطرح شده است.


سمیتئاتر