کد خبر: ۴۳۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳

مدیریت عملکرد، حوزه‌ای از منابع انسانی است که می‌تواند بیشتری سهم را در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد؛ بنابراین هدف از استراتژی‌های مدیریت عملکرد افزایش اثربخشی سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان و گروه‌ها و کسب سطح بالاتری از مهارت، شایستگی و افزایش تعهد و انگیزه در کارکنان است.

استراتژی‌های مدیریت عملکرد به مسائلی همچون چگونگی مدیریت عملکرد به مسائلی همچون چگونگی مدیریت سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌پردازد. مدیریت عملکرد را می توان به عنوان روشی استراتژیک و یکپارچه برای فراهم آوردن موفقیتی پایدار برای سازمان‌ها از راه بهبود عملکرد کارکنان تعریف کرد. مدیریت عملکرد از این جهت استراتژیک است که به مسائل گسترده فراروی سازمان می‌پردازد، اینکه آیا درمحیط خود به گونه‌ای اثربخش فعالیت می‌کند و اینکه جهت کلی حرکت سازمان به سمت دستیابی به اهداف سازمانی است یا خیر؟

مدیریت عملکرد

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مطلب رویکردهای ارزشیابی عملکرد مراجعه نمایید.

بنابراین استراتژی مدیریت عملکرد به دنبال اهداف عمده ای همچون:

1- کمک به نیروی انسانی در جهت بهبود عملکرد

2- توسعه و پرورش کارکنان در جهت مسیر شغلی

3- استفاده از نظرات کارکنان برای بهبود سازمان

4- مشارکت و تشویق کارکنان

5- گردآوری اطلاعات لازم جهت جبران خدمات،

6- کشف نقاط قابل بهبود و برنامه ریزی برای آنها

شرط مهم و اساسی در پیاده سازی استراتژی‌های مدیریت عملکرد برخورداری از حمایت کامل مدیریت ارشد و مشارکت کامل مدیران صف است. نقش کارکنان در فرایند مدیریت عملکرد نیز باید بسیار دقیق و روشن باشد؛ زیرا که باید آنها این فرایند را از خود بدانند و با مشارکت خود زمینه بهبود عملکرد سازمان را فراهم آورند.

توصیه می شود برای مطالعه بیشتر به مطلب مربی گری راهی برای کسب نتایج فوق العاده مراجعه نمایید.

در پایان باید گفت سازمان هایی در بهبود عملکرد خود با توفیق همراه خواهند بود که به هدف بنیادین ایجاد فرهنگی که در آن افراد و گروه ها مسئولیت بهبود مستمر فرایند کسب وکار و مهارت ها و میزان مشارکت خود را به عهده می گیرند توجه نمایند.

سمیتئاتر