کد خبر: ۴۲۳۹
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷

 سال‌هاي اخير در سازمان‌هاي ايراني بحث پرورش و توسعه نيروي انساني در قالب‌هاي گوناگون، نظيرشناسايي و پرورش استعدادها، جانشين پروري، مديران آينده و ... مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين انجام مطالعات و تحقيقات بر روی این موضوع از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.

در ادبیات موجود درباره جانشین‌پروری چارچوب نظری جامع و کاملی که مورد توافق همه باشد، وجود ندارد. تاکنون مدل‌ها و رویکردهای مختلفی درباره این موضوع شناسایی شده است که عوامل و متغییرهای متعددی را در موضوع جانشین پروری موثر دانسته اند، اما این رویکردها نتوانسته‌اند تمام جنبه‌های توسعه سازمانی را مد نظر قرار دهند.


 جانشین پروری


به طور کلی در بیان ضرورت وجود این برنامه در سازمان‌ها می‌توان به چهار مورد زیر که در پژوهش‌های متعدد به عنوان مهمترین عوامل اهمیت برنامه جانشین‌پروری شناخته شده‌اند اشاره کرد:

  • فراهم ساختن فرصت‌های بیشتر برای کارکنان با استعداد؛
  •  شناسایی نیازهای جایگزینی به عنوان ابزار پیش بینی آموزش، تربیت و پرورش ضروری کارمندان؛
  • افزایش خزانه استعداد از میان کارمندان مستعد؛
  •  مشارکت در اجرای طرح‌های راهبردی و بلند مدت سازمان.

مسئله جانشینپروري و استعدادیابی در سازمان‌ها از اهمیتی مضاعف برخوردار است، چرا که از برونداد سازمان ها ممکن است به عنوان درونداد سازمان‌هاي دیگر استفاده می‌شود. برای مثال در سازمان‌هاي آموزشی هر چند بحث تجارت و رقابت صنعتی وجود ندارد، اما رقابت در زمینه جذب و نگهداري مدیران و کارکنان مستعد و پرورش مهارت‌هاي آنان وجود دارد.

برای آشنایی و کسب اطلاعات می‌توانید به دوره جانشین پروری و توسعه استعداد مراجعه فرمایید.

همچنین، خروج افراد از سطوح گوناگون سازمانی به دلایل مختلفی مانند استعفا، بازنشستگی، ارتقاي شغلی یا حتی فوت امري اجتنابناپذیر است و در صورتی‌که براي پر کردن خلاء ناشی از نبود این افراد به‌صورت نظام‌مند و برنامه ریزي شده چاره‌اي اندیشیده نشده باشد سازمان‌ها و مؤسسات با مسائلی چون خالی ماندن پست‌هاي کلیدي یا پر شدن این پست‌ها با افرادي که استعداد و شایستگی لازم را ندارند، روبه رو خواهند بود.

در این خصوص جهت شناسایی و آسیب شناسی برنامه های جانشین پروی شرکت و سازمان خود می توانید با واحد پژوهش شرکت پدیده تبار تماس حاصل فرمایید.

بنابراین، با توجه به شرایط کنونی، در سازمان‌هاي آموزشی از جمله آموزش‌عالی برنامه‌اي منسجم براي جانشین ساختن افراد در پستهاي کلیدي و یافتن استعدادهاي موجود در این زمینه ضروري است زیرا آینده‌ی شرکت‌ها به توانایی مجریانی بستگی دارد که بتوانند بقاي رهبري را با شناسایی و به کارگیري استعدادهاي درون سازمان تأمین کنند، در حقیقت، پایداري و بقاي هر سازمان به این امر بستگی دارد که چطور برنامه جانشین‌پروري مؤثري را اجرا کند.

منبع: معالی تفتی، مرجان. تاج الدین، محمد (1387).مدیریت استعداد در فرایندهای توسعه منابع انسانی، فصلنامه تدبیر، شماره 202، ص 72 -75.

سمیتئاتر