کد خبر: ۴۲۳۵
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶

تیم سازی بر پایه اعتماد متقابل و همکاری صمیمانه میان اعضا و گروه هایی استوار است که برای مدیر کار می کنند. یک تیم کارساز و موثر دارای همبستگی بین اعضای خودگردان و هدف دار است، لذ هدف دوره حاضر این است که مدیران بتوانند با مجموعه خود ارتباط مناسبی برقرار کرده و برای رسیدن اهداف مورد نظر هدایت کنند.


کار تیمی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر