کد خبر: ۴۰۳۸
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶
مدل نیازسنجی استاندارد مهارت به منظور شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان ها در سه حیطه کلی نیازهای حل مسئله نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی استفاده شده است.


 الگوی نیازسنجی بر مبنای استاندارد مهارت

سمیتئاتر