کد خبر: ۴۰۳۷
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۲
الگوی SWOT به طور ساده به عنوان ابزار بررسی قوت ها، ضعف های سازمانی، و فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی است.


 الگوی نیازسنجی بر مبنای SWOT

سمیتئاتر