کد خبر: ۴۰۲۳
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰

در این قسمت در مورد شیوه های عمومی تحلیل داده ها و روش های آماری پرداخته خواهد شد و بر زمینه های مورد استفاده این روش ها و مفروضه های هریک از آنها تمرکز دارد، همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که چگونه روش های آماری مناسب را برای تحلیل داده های تحقیق خود انتخاب کنید و تفسیر یافته حاص از تحلیل را به دقت به عمل آورید.

نخستین اقدامامی که بایستی پس از گردآوری داده ها انجام دهید بررسی و پردازش داده های گردآوری شده است تا بتوان تحلیل آماری را درباره آنها به کار برد: مهمترین اقدامات در این مرحله عبارتند از : 

  • مرتب کردن و تنظیم داده ها 
  • کدگذاری داده ها
  • سازماندهی داده ها
سمیتئاتر