کد خبر: ۴۰۲۲
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷

الگوی های آسیب شناسی آموزشی و سازمانی بر اساس درک نحوه کار سازمان پایه گذاری می شود. چارچوب های فکری که دست اندر کاران تحول سازمانی برای ارزیابی سازمان به کار می برند، الگوی آسیب شناسی نامیده می شود و نقش تعیین کننده ای در برنامه ی تحول سازمانی ایفا می کند. با شناخت الگو های آسیب شناسی می توان نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه کردن یکی از آنها با توجه به مقتضیات سازمانی اقدام کرد به طوری که با مشاهده هر گونه مشکل در سازمان با دید سیستمی و نظامند به بررسی تعاملات میان مولفه های مختلف سازمانی پرداخت و ریشه یا ریشه های مشکل را شناخت. به این ترتیب، با اقدام اصولی و پیش گیرانه می توان عواقب زیان باری آسیب ها را به حداقل رساند. پژوهشگران و صاحبنظران الگوهایی برای آسیب شناسی سازمانی معرفی نموده اند. در این الگوها، آسیب شناسی سازمانی از زوایای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

سمیتئاتر