کد خبر: ۴۰۲۰
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰

امروزه مبحث استاندارد نمودن آموزش با توجه به سرمایه گذاری کلان موسسات، سازمان ها و شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی بر امر آموزش، یکی از ضروریات می باشد. این استاندارد برای ایجاد، اجرا و نگهداری فرایند آموزشی سازمان ها، شرکت ها و موسسات بسیار اثربخش خواهد بود. با پیاده سازی این استاندارد در فرایندهای آموزش شرکت و سازمان ها می توان با زبان جهانی خود را همنوا ساخت. باریک بینی و ظرایف این استاندارد در مقوله های اثربخشی آموزش، بهره وری آموزش، اعتباربخشی آموزش و ده ها موراد دیگر و در عین حال با زبانی ساد و بی آلایش مطرح نمودن مباحث پیچیده و فنی آموزش، از ویژگی های ممتاز این استاندارد است. این استاندارد می خواهد پارادایم ساده اندیشی و سطحی نگری به فرایند آموزش را با رویکردی حرفه ای و تخصصی به امر آموزش تغییر دهد این استاندارد در حقیقت تشریح الزامات ، مستند سازی و چگونگی ممیزی سیستم آموزش می باشد.

سمیتئاتر