کد خبر: ۴۰۱۹
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف نماییم، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هداف های مورد نظر خود نائل می آید، پیتر دراکر صاحبنظر بنام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزش های سازمانی، تفکر گروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی بکار می روند . با توجه به موارد فوق برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی می توان مفاهیمی همچون تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از کار آموزان در آموزش های اجرا شده، تعیین میزان ارزشی افزوده آموزشی و تعیین میزان بهبود شاخص های موفقیت کسب وکار را در نظر گرفت.

سمیتئاتر