کد خبر: ۳۸۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰
بخش دوم
با توجه به برگزاری و تحلیل سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر شرکت پدیده تبار نسبت به ارایه کارگاه‌های کاربردی مذاکره اقدام نموده است .

کارگاه دوم:

بايدها و نبايدها در طول روند مذاکره

در این کارگاه به چگونگی استفاده از تکنیک‌های مختلف در حین یک مذاکره پرداخته می‌شود.

در این کارگاه به استفاده از تاکتیک‌های همکاری‌کننده با رویکردهای رقابتی و ایجاد فرصتی مناسب برای روابط سودمند مشترک و ایجاد اعتماد و اهداف مشترک پرداخته می‌شود. استفاده نکردن از تکنیک‌های مذاکره می‌تواند مشکلات فراوانی را در یک مذاکره به وجود بیاورد.

هدف از برگزاری:

هدف از برگزاری این کارگاه چگونه استفاده کردن از تکنیک‌های مذاکره در زمان‌های مختلف برای رسیدن به نتیجه می‌باشد.

سمیتئاتر