کد خبر: ۳۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
استراتژی
استراتژی مدیریت کیفیت با ایجاد و حفظ کیفیت ارتباط دارد و موجب ایجاد ارزش و هنجارهای کیفی در سازمان می گردد.
مدیریت کیفیت با تمامی آن دسته از فعالیت‌هایی سرو کار دارد که تضمین می‌کنند کالاها و خدمات، مطابقت‌های لازم را با استانداردهای تعیین شدۀ سازمان دارند و انتظارهای مشتریان را بر آورده می‌سازند. این فعالیت‌ها شامل مراحلی است که به منظور اطمینان یافتن از تحقق کیفیت مطلوب (تضمین کیفیت) طی می‌شوند و نیز اقداماتی که تضمین می‌کنند استانداردهای کیفیت رعایت و حفظ می‌شوند (کنترل کیفیت).

 استراتژی مدیریت کیفیت در منابع انسانی

استراتژی مدیریت کیفیت اساسا با ایجاد و حفظ فرهنگی کیفیت محور ارتباط می‌یابد. چنین فرهنگی را می‌توان بر اساس ارزش‌ها و هنجارها‌ تعریف کرد. ارزش‌های محوری سازمان بایستی وجه غالب را به کیفیت بدهند. در این میان می‌بایست هنجارهایی رفتاری را که مشخصۀ عملکرد کیفیت‌اند، شناسایی و تشویق کرد و به آنها پاداش داد. تنها بیان ارزش‌ها کافی نیست، بلکه باید این ارزش‌ها رابه عمل تبدیل نمود. ارزش‌ها باید برای همۀ کارکنان به عنوان اداره کنندگان هنجارهای رفتاری در قلمرو کیفیت، پذیرفته شده باشند. استراتژی ممکن است مبتنی بر مفهوم مدیریت کیفیت جامع باشد که عبارت است از روش نظام‌مند یا روش سیستماتیک اطمینان یافتن از این که تمام فعالیت‌های درون سازمانی به شیوهای برنامه‌ریزی می‌شوند که نیازهای مورد نظرمشتریان را برآورده سازند.

 استراتژی مدیریت کیفیت در منابع انسانی

این رویکرد در واقع رویکردی جامع است. مدیریت عملکرد نباید به وظیفه‌ای مجزا برشمرده شود، بلکه باید جزئی جداناشدنی از تمام عملیات باشد. هر کس در سازمان، با کیفیت سروکار می‌باید این فلسفه برای‌تحقق "کاردرست درهمان بار نخست" ضروری است که تضمین می‌کند هیچ سیستم معیوبی به کار گرفته نمی‌شود، هیچ محصول ناقصی تولید نمی‌شود و خدمات ناکافی نیز عرضه نمی‌گردند.

استراتژی موسوم به شش سیگما از دیگر استراتژی‌های کیفیت به شمار می‌آید. شش سیگما رویکردی‌است آماری به منظور اندازه گیری انحرافاتی که به گونه ای همه جانبه و جامع گسترش داده می‌شوند تا تمام جنبه‌های کیفیت سازمان را در بر گیرند. حرف یونانی ( σ ) به عنوان نمادی برای نشان دادن انحراف استاندارد یا اندازه‌گیری انحراف در فرایند به کار می‌رود. شش سیگما از لحاظ آماری بیانگر حدود ارزش‌های جمعیتی با پراکنش عادی (نرمال)است.

 استراتژی مدیریت کیفیت در منابع انسانی

عملیات را می‌توان براساس‌ سطح سیگما، اندازه‌گیری و ارزیابی کرد؛بدین ترتیب که هر چه عدد سیگما بزرگتر باشد،تعداد کاستی‌ها و اِشکال‌ها، کمتر است. هدف، رسیدن به سطح کیفیت شش سیگماست. شرکت‌هایی که می‌خواهند بر مشتریانشان تأثیر بگذارند، خود را از جمله "سازمان‌های شش سیگما"می‌خوانند.

 استراتژی مدیریت کیفیت در منابع انسانی

نتیجه گیری:

موفقیت یا عدم توفیق سازمان‌ها مبتنی بر کیفیت و اثربخشی کارکنان آن هاست، سازمان‌هایی موفق امروزی به این نتیجه رسیده‌اند که برای موفقیت باید مدیران منابع انسانی در سطح و کلاس جهانی و با کیفیت داشته باشند، بگونه‌ای که آنها افرادی فعال در تصمیم‌گیری علمیاتی و استراتژیک سازمان باشند.

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر