کد خبر: ۳۳۱۲
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳
شرکت پدیده تبار
انجمن ملی زنان کارآفرین و زنان مدیر کارآفرین از خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیرعامل شرکت پدیده تبار در امر توسعه شیوه های نوین آموزشی تقدیر بعمل آورد...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، پس اجرای موفق سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین که به بررسی چالشهای زنان در روز ملی کارآفرینی پرداخته بود، انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملی کارآفرین بعلت توسعه شیوه های نوین آموزشی از خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیر عامل محترم شرکت پدیده تبار تقدیر به عمل آورد.

سمیتئاتر