کد خبر: ۲۸۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۴
این کنفرانس امروز مورخ دوم اسفند ماه در سالن همایش های 1600 نفره برج میلاد از ساعت 9 صبح در حال برگزاری می باشد.
سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی امروز مورخ دوم اسفند ماه در سالن همایش های 1600 نفره برج میلاد از ساعت 9 صبح در حال برگزاری می باشد.

پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش پدیده تبار، سمیتئاتر، توسعه منابع انسانی، کنفرانس آموزش

سمیتئاتر