کد خبر: ۲۵۳۴
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷
مجتمع فولاد مبارکه، مجموعه ای عظیم و پیشرو در بکارگیری شیوه ها و رویکردهای نوین آموزشی می باشد...
با توجه به کاربردی و نوین بودن رویکرد سمیتئاتر و ایجاد اثربخشی بیشتر از طریق امکان همزادپنداری برای مخاطبان،سمیتئاتر توسعه رهبری که در تاریخ  9 و 10 آذر ماه در سطح مدیران میانی اجرا شده بود ،مورد استقبال قرار گرفت و برای "پدیده تبار" این افتخار را فراهم آورد که این سمیتئاتر را باری دیگر برای سطوح اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد مجتمع فولاد مبارکه در تاریخ 1 دی ماه پیاده سازی و اجرا نمود.

شایان ذکر است که این سمیتئاتر با حضور گروه هنری پدیده تبار (آرتا) به کارگردانی آقای محمد اعلایی و سخنوری آقای دکتر خاکی (از اساتید بنام مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه) اجرا شد.
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت پدیده تبار

در این قسمت عکسهایی از بخش پرسش و پاسخ در سمیتئاتر توسعه رهبری را مشاهده میکنیم
بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه بخش پرسش و پاسخ در دومین سمیتئاتر توسعه رهبری ویژه فولاد مبارکه

منبع:واحد اجرایی سمیتئاتر
سمیتئاتر