کد خبر: ۲۴۶۹
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۵
فیلم تصاویر اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری فولاد مبارکه اصفهان، دکتر علیزاده تسهیل گر این سمیتئاتر بودند 

سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری سمیتئاتر توسعه رهبری

فیلم تصاویرسمیتئاتر