کد خبر: ۲۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
این سمیتئاتر با حضور گروه هنری پدیده تبار به کارگردانی آقای محمد اعلایی و سخنوری آقای دکتر علیزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران) اجرا گردید...
مجتمع فولاد مبارکه، مجموعه‌ای عظیم و پیشرو در به‌کارگیری شیوه‌ها و رویکردهای نوین آموزشی می‌باشد. نگاه نوآورانه مدیریت منابع انسانی در این سازمان به امر آموزش برای شرکت پدیده تبار بسترهایی را فراهم نمود تا بعد از نخستین اجرای سمیتئاتر"semitheater" با محوریت "مربی گری" در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت ماه، به کسب دومین تجربه اجرای سمیتئاتر سازمانی خود با محوریت "توسعه رهبری" در تاریخ 9 و 10 آذر ماه 1394 نائل شود. 


 سمیتئاتر توسعه رهبری به سفارش مجتمع فولاد مبارکه اصفهان


ماحصل پژوهش و تحقیق میدانی انجام شده در مجتمع فولاد مبارکه منتج به پیاده‌سازی بسترهای این سمیتئاتر شد که با حضور گروه هنری پدیده تبار به کارگردانی آقای محمد اعلایی و سخنوری آقای دکتر علیزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران) اجرا گردید.

سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکه سمیتئاتر
پدیده تبار
توسعه رهبری
فولاد مبارکهسمیتئاتر