کد خبر: ۱۲۲۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۰


خانم دکتر صفایی مقدم در سمیتئاتر سکوت در خانواده که توسط شرکت پدیده تبار برگزار شد، ارتباط امروزی در خانواده ها و نحوه برقراری روابط، شکستن سکوت در دنیای مدرن و ایجاد ارتباط صحیح در بین اعضای خانواده، تاثیر تکنولوژی درمدیریت و برنامه ریزی خانواده و نمایش راهکارهای مناسب در نحوه مدیریت این رویدادها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
سمیتئاتر