کد خبر: ۱۲۱۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷
واحد آموزش پدیده تبار

  محتواي کارگاه

  • مبانی رفتارشناسی و ریشه‌های رفتار

  • مولفه‌های فردی  و سرمایه روانی و رفتار افراد

  • موقعیت‌ و مدل‌های ذهنی و رفتار افراد

  • ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی رفتار

  • نهاد اجتماعی، اتوریته و رفتار افراد در سازمان

  • انتظارات مدیران و رفتار کارکنان

  • چهار کانال رفتاری مدیران و آسیب‌شناسی رفتارها در سازمان

  • خودنگری و خوداصلاحی  و نردبان استنباط

  • گفتگو به مثابه رفتار و نقد گفتگوها- ستون چپ و ستون راست

مقدمه

عملکرد یک سازمان بی‌تردید ریشه در اعمال و رفتارهای کارکنان آن دارد. چنانچه این رفتارها اثربخش باشد، احتمال موفقیت سازمان ارتقا می‌یابد و بدیهی است که رفتارهای مضر و مخرب، قابلیت‌های سازمان را کاهش می‌دهد و گاه منجر به تباهی آن می‌گردد...

سمیتئاتر