کد خبر: ۱۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶

  محتواي کارگاه

  • هدف‌هاي کل (هدف تحقق و بررسي) و هدف‌هاي جزء (هدف از طرح هر سوال)
  • انواع مصاحبه

مصاحبه شفاهي، کتبي، گسترده (درسطح)، عمقي، مصاحبة هدايت‌شده، مصاحبة آزاد، مصاحبة تفسيري، مصاحبة خبري، مصاحبة باز، مصاحبة بسته و....

  • فرايند مصاحبه

الف) مقدمه يا گشايش مصاحبه در حقيقت راهگشاي ورود به مرحله اصلي است.

ب) بخش اصلي مصاحبه در برگيرنده بيشترين بحث انجام شده و شامل گفتوگوهاي دو جانبه طرفين است.

ج) نتيجهگيري کلي از خلاصه گفتوگو

  • تنظيم يا انتخاب برنامه مصاحبه و انواع سوالات مصاحبه
  • عوامل تعيين کننده کنش متقابل بين پرسشگر و پاسخگو
  • زمان و مکان و مدت مصاحبه 
  • اداره مصاحبه و نتیجه  گیری

·         مقدمه

متداول‌ترين وسيله بررسي تجربي در جامعه‌شناسي و بسياري از رشته‌هاي مجاور ديگر و همچنين در بخش‌هاي کاربردي، روش مصاحبه است...
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر