فرم ساز
مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش اجرا و برگزاری دوره/کارگاه لطفاً فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

  واحد آموزش شرکت پدیده تبار


فرم سفارش اجرا و برگزاری دوره/کارگاه (مشخصات اعلامی از سوی کارفرما)
نام سازمان:
واحد سازماني درخواست كننده دوره :
عنوان دوره / كارگاه :
گروه هدف انتخاب شده با توجه به نياز سنجي هاي انجام شده
تخصصی عمومی
تعدادكل ساعات دوره:
تعداد ساعات عملي :
تعداد ساعات نظري :
زمان برگزاري كلاسها
ساعات صبح ساعات بعد ازظهر
پست سازمانی شركت كنندگان
مدیران کارشناسان کارمندان
تعداد تقريبي شركت كنندگان :
مكان يا محل برگزاري دوره :
شيوه برگزاري آموزش
سخنراني دوره آموزشي كارگاه آموزشي
وسايل كمك آموزشي
PowerPoint Trans Parency White Board Film سایر
انتخاب چند گزینه وسایل کمک آموزشی:
در صورت نیاز به انتخاب بیش از یک مورد، در این قسمت موارد را درج نمایید
گواهی نامه
داخلی بین المللی هردو مورد نیاز نیست
توضیحات:
ارسال فایل:
در صورت نیاز به ارسال اطلاعات سازمانی
کد امنیتی:
Chaptcha